Košík  

Nákupní košík je prázdný

0 Kč Dopravné
0 Kč K úhradě

Objednávka

Navšivte nás na Facebooku

Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Hlavní ustanovení
 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí všech nabídek a smluv o dodávkách zboží a platí pro běžné obchodní vztahy. Odlišné obchodní podmínky kupujícího jsou neplatné, není-li výslovně dohodnuto něco jiného. Veškerá smluvní ujednání vyžadují k nabytí závaznosti písemnou formu nebo písemné potvrzení prodávajícího.

§ 2 Předmětem plnění objednávky jsou následující závazky smluvních stran :
 
a) na straně prodávajícího:
    - závazek dodat na základě objednávky kupujícímu zboží
    - závazek převést na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží za podmínek stanovených touto smlouvou
b) na straně kupujícího:
    - závazek převzít dodané zboží od prodávajícího
    - závazek zaplatit dohodnutou kupní cenu

Pro účely této smlouvy se zbožím rozumí:
     - veškeré produkty dodávaná prodávajícím, druh, způsob, provedení a cena je specifikována v cenících a montážních návodech na internetovém obchodě prodávajícího.

§ 3 Dodávka zboží

Dodávka zboží bude uskutečněna po dohodě smluvních stran následujícím způsobem:

1. Objednávka:
    - zboží bude ze strany prodávajícího dodáno kupujícímu na základě jeho objednávky vytvořené v automatickém internetovém obchodě. V případně zboží, které nelze objednat v automatickém systému bude objednávka prodávajícímu doručena jiným způsobem (e-mailem,). V tomto případě musí objednávka obsahovat alespoň následující náležitosti:

      - Specifikaci objednaného zboží dle dohodnutého označení

2. Termín dodávky:
    - Dodávky se standardně uskutečňují formou doručením zásilkovou službou TOPTRANS na území České Republiky. Termíny jsou uvedeny v internetovém obchodě u jednotlivých výrobků.

V případě, že kupující objednává větší množství zboží, nebo celkové množství objednaného zboží přesáhne výrobní kapacity, je prodávající oprávněn termín dodávky přizpůsobit možnostem výrobce, o čemž vyrozumí kupujícího písemně nebo telefonicky.

3. Místo dodávky:
Prodávající dodá zboží na adresu kupujícího, kterou kupující uvedl jako adresu dodání, pokud tato adresa leží na území ČR.

4. Způsob dodávky a obal zboží
Zboží bude prodávajícím zabaleno v kartonu, tak aby při dopravě nedošlo k poškození zboží kurýrní službou.

5. Předání a převzetí zboží :
Povinnost předat zboží ze strany prodávajícího je splněna předáním zboží zásilkové službě a je doložena dodacím listem opatřeným podpisem.


§ 4 Kupní cena

Kupní cena je ze strany kupujícího stanovena výpočtem v automatickém internetovém obchodě, nebo cenovou nabídkou prodávájícího.

§ 5 Způsob úhrady kupní ceny

Kupní cena bude ze strany kupujícího zaplacena bankovním převodem na základě zálohové faktury.

§ 6 Přechod nebezpečí škody za škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího momentem předání a převzetí zboží. V případě, že zákazník obdrží zjevně poškozený balík, je povinnen:

1- balík nepřevzít a nechat ho vrátit prodavájícímu kurýrem, který ho doručoval.

2- v případě že zákazník zjistí poškození zboží až po otevření balíku, je nutné toto poškození hlásit neprodleně prodejci nejpozději do 3 dnů od obdržení balíku, v případě pozdější reklamace na poškození při dopravě, nemusí být na takovou reklamaci brán zřetel.

§ 7 Vady zboží

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží. V jednotlivých případech může prodávající poskytnout záruku delší. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací ze strany uživatele.

§ 8 Obaly

Kupující či objednatel přejímá vlastnické právo k obalu zboží.

§ 9 Zvláštní ustanovení

Kupující bere na vědomí, že zboží je zhotovováno a upravováno podle přání kupujícího jakožto spotřebitele, proto není možno zboží vrátit do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

GDPR - Ochrana osobních údajů

Uvědomujeme si citlivost Vašich osobních údajů. Proto s nimi nakládáme citlivě a neposkytujeme je třetím osobám.

Jednáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Vámi poskytnuté informace budou použity k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu.

V rozhraní e-shopu používáme nástroj pro sběr e-mailových adres za účelem zasílání reklamních sdělení a newsletterů. Přejete-li si svůj kontakt z databáze odstranit, kontaktujte nás na e-mailu: zaluzielevne@email.cz

Zásady ochrany osobních údajů.
Firma: Mato-Duo s.r.o.
IČO: 25826981
Sídlo provozovny: Mitrovická 573/387, Ostrava - Nová Bělá 724 00
e-mail: zaluzielevne@email.cz
tel.: + 420 777 147 777
dále jen „Správce“
Vážení klienti, abych mohl plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.
Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.
Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby.
Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

V Ostravě, dne 21. 5. 2018
Pavel Bezruč